Podstawa programowa wychowania przedszkolnego w Polsce. Na zdjęciu dziewczynka w przedszkolu.

Dzisiaj przybliżymy Wam zagadnienie podstawy programowej wychowania przedszkolnego w naszym kraju. Jest to temat niezwykle istotny zarówno dla rodziców, jak i nauczycieli pracujących z dziećmi w wieku przedszkolnym. Postaramy się przedstawić najważniejsze informacje w przystępny sposób. 

Definicja i cel podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego określa cele wychowania oraz treści nauczania, które są uwzględniane przez nauczycieli podczas pracy z dziećmi w przedszkolu. Jest ona opracowywana przez Ministerstwo Edukacji Narodowej i stanowi obowiązujący program nauczania dla wszystkich przedszkoli publicznych i niepublicznych w Polsce.

Głównym celem podstawy programowej jest wspieranie rozwoju dziecka zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami rozwojowymi. Ma ona zapewnić podstawy dla dalszej edukacji poprzez stymulowanie rozwoju poznawczego, społecznego i emocjonalnego najmłodszych.

Główne elementy składowe podstawy programowej

Podstawa programowa wychowania przedszkolnego składa się z następujących elementów:

 • Celów ogólnych – czyli pożądanych osiągnięć dzieci na koniec wychowania przedszkolnego. Obejmują one rozwój fizyczny, poznawczy, emocjonalny i społeczny.
 • Treści nauczania – czyli zakres wiedzy i umiejętności, które dziecko powinno opanować w przedszkolu. Są one podzielone na obszary edukacyjne, np. poznawczy, artystyczny, techniczny.
 • Osiągnięć dziecka na koniec wychowania przedszkolnego – czyli konkretnych umiejętności i wiadomości, które dziecko powinno posiadać, kończąc przedszkole.
 • Zadań przedszkola – czyli obowiązków placówki w zakresie organizacji procesu nauczania.

Zasady wdrażania podstawy programowej w przedszkolach

Aby prawidłowo realizować założenia podstawy programowej, przedszkola i nauczyciele muszą stosować się do określonych zasad. Do najważniejszych należą:

Obowiązki przedszkoli wobec podstawy programowej

Jako rodzice i opiekunowie dzieci w wieku przedszkolnym, z pewnością jesteście świadomi, że przedszkola mają pewne obowiązki związane z wdrażaniem podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Chcieliśmy przybliżyć Wam, na czym dokładnie polegają zadania placówek w tym zakresie.

Przedszkole musi zorganizować cały proces nauczania zgodnie z wytycznymi zawartymi w podstawie programowej. Oznacza to, że treści przekazywane dzieciom, metody pracy z maluchami czy plan dnia muszą uwzględniać wymagania ministerialne.

Konkretne treści podstawy programowej obligatoryjnie znajdują się w planach pracy poszczególnych grup przedszkolnych. Innymi słowy, cele i zadania wyznaczone przez ministerstwo są ujęte w planach miesięcznych czy rocznych opracowywanych przez nauczycieli.

Dyrektorzy przedszkoli i nauczyciele na bieżąco monitorują realizację podstawy programowej i analizują, czy dzieci faktycznie osiągają zamierzone efekty edukacyjne. Pozwala to modyfikować proces nauczania, aby był on jak najbardziej efektywny.

Rola nauczyciela w realizacji podstawy programowej

Przede wszystkim, to Wy dobieracie odpowiednie metody i formy pracy, aby w sposób efektywny zrealizować założenia podstawy. Wasza wiedza pedagogiczna pozwala Wam trafnie dostosować metody do treści nauczania i potrzeb konkretnej grupy. Stosujecie różnorodne, aktywizujące metody, które angażują dzieci i ułatwiają przyswajanie wiedzy.

Ponadto dostosowujecie treści nauczania do możliwości indywidualnych dzieci. Rozpoznajecie potrzeby i deficyty poszczególnych dzieci, aby odpowiednio zmodyfikować program. Przygotowujecie zadania o różnym stopniu trudności i poziomie wyzwania. Dzięki temu każde dziecko może rozwijać się harmonijnie, na miarę swoich możliwości.

Dodatkowo, systematycznie diagnozujecie postępy dzieci i w razie potrzeby modyfikujecie proces nauczania. Obserwujecie uważnie rozwój każdego dziecka, aby na bieżąco wspierać je w nauce. Eliminujecie ewentualne braki i opóźnienia poprzez indywidualizację oddziaływań. Reagujecie elastycznie, dostosowując metody pracy do zmieniających się potrzeb.

Treści nauczania zgodne z podstawą programową

Aby zrealizować założenia podstawy programowej, nauczyciele prowadzą zajęcia z dziećmi w ramach różnych obszarów edukacyjnych. Oto kilka przykładów:

Przykładowe tematy zajęć przedszkolnych

 • Zajęcia umuzykalniające – nauka piosenek, zabawy przy muzyce.
 • Zajęcia plastyczne – rysowanie, wycinanie, klejenie, eksperymenty z farbami.
 • Zajęcia konstrukcyjne – budowanie z klocków, układanie puzzli.
 • Zajęcia matematyczne – liczenie, kojarzenie liczb i ilości, proste działania.
 • Zajęcia językowe – nauka liter, czytanie, ćwiczenia dykcyjne.

Techniki i metody nauczania stosowane w przedszkolach

 • Metoda zabawowa – uczenie poprzez zabawę i samodzielną aktywność dziecka.
 • Metoda projektu – realizacja wspólnych projektów, np. przedstawień, wystaw.
 • Opowiadania i bajkoterapia – stymulowanie wyobraźni i rozwoju emocjonalnego.
 • Eksperymentowanie – doświadczenia i eksperymenty rozwijające zainteresowania.

Znaczenie podstawy programowej dla rozwoju dziecka

Podstawa programowa wyznacza ramy, w których powinno odbywać się nauczanie i wychowanie w przedszkolu. Jako rodzice i nauczyciele dzieci w wieku przedszkolnym, z pewnością zastanawiacie się, jakie korzyści dla Waszych pociech niesie realizacja celów zawartych w podstawie. Chcielibyśmy podzielić się z Wami kilkoma kluczowymi profitami, jakie odnoszą maluchy uczęszczające do placówek stosujących się do wytycznych ministerialnych.

Po pierwsze, podstawa programowa zapewnia wszechstronny rozwój dziecka. Oznacza to stymulowanie nie tylko intelektu, ale także motoryki, emocji czy umiejętności społecznych. W efekcie Wasze dziecko rozwija się harmonijnie na wielu płaszczyznach.

Po drugie, dzięki realizacji podstawy programowej, maluch przyswaja wiedzę i umiejętności adekwatne do jego etapu rozwoju. Innymi słowy, materiał jest dostosowany do możliwości poznawczych dziecka, aby mogło je zrozumieć i opanować. Taki sposób nauczania gwarantuje sukcesy edukacyjne.

Po trzecie, różnorodna tematyka zajęć pozwala odkryć i rozwinąć zainteresowania oraz zdolności dziecka. Maluch może sprawdzić się w wielu dziedzinach i znale

Wpływ podstawy programowej na dalszą edukację dziecka

Podstawa programowa kładzie solidne fundamenty pod dalszą naukę. Buduje u dziecka umiejętności, wiedzę i kompetencje, które będą niezbędne na kolejnych etapach edukacyjnych. Zapewnia harmonijny rozwój w kluczowych obszarach, takich jak mowa, motoryka, emocje, poznawanie świata. Im solidniejsze fundamenty, tym łatwiej dziecku będzie się uczyć w przyszłości.

Podstawa przygotowuje dziecko do rozpoczęcia nauki w szkole. Kształtuje gotowość do podjęcia nauki czytania, pisania i liczenia. Rozwija także umiejętności społeczne potrzebne w szkole, np. współpracę w grupie, komunikację z nauczycielem, radzenie sobie z trudnymi emocjami. Odpowiednio przygotowane dziecko łatwiej odnajdzie się w nowej rzeczywistości szkolnej.

Co więcej, podstawa wspiera wszechstronny rozwój dziecka. Stymuluje rozwój intelektualny, ruchowy, emocjonalny i społeczny. Pozwala odkrywać i rozwijać zainteresowania, talenty, zdolności. Wszystko to ułatwi dziecku dalszą edukację i pomaga odnaleźć swoją ścieżkę rozwoju.

Wreszcie, podstawa kształtuje postawy i nawyki kluczowe dla uczenia się przez całe życie. Rozwija ciekawość świata, kreatywność, systematyczność, umiejętność koncentracji. Te cechy pomogą dziecku efektywnie zdobywać wiedzę i umiejętności na kolejnych etapach edukacji.

Mamy nadzieję, że powyższy artykuł pozwolił Wam lepiej zrozumieć istotę i rolę podstawy programowej wychowania przedszkolnego. Jest ona kluczowym dokumentem organizującym pracę przedszkoli i stanowiącym punkt odniesienia dla nauczycieli. Kształtuje rozwój Waszych dzieci i przygotowuje je do dalszej edukacji. Jeśli macie dodatkowe pytania, zachęcamy do kontaktu!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *